dijous, 30 d’abril del 2015

Propostes per al pressupost 2015

En sintonia amb les propostes que vam entregar fa uns dies a les dues candidatures vam decidir preparar un seguit de propostes encarades a dotar de partida pressupostaria. És evident que si finalment incorporen les propostes al programa electoral necessitaran certs recursos per a poder-les desenvolupar. Ho vam presentar en format Al·legacions ja que el pressupost 2015 es trobava en exposició pública, però resulta que els dissabtes compten com a dies hàbils, encara que l'ajuntament sigui tancat, i ho vam presentar un dia més tard encara que nosaltres pensàvem que ho entregàvem dins de termini. En tot cas són propostes que es poden incorporar amb modificacions de pressupost durant l'any 2015 i així esperem que ho faci el futur equip de govern ja que voldrà dir que ha incorporat com a pròpies les nostres propostes en el seu projecte polític per a la propera legislatura.

A continuació podeu consultar el text que vam entregar a l'ajuntament i la àgil resposta que hem rebut, si bé es cert que no dona resposta a la part política i només es dona una resposta tècnica. Es a dir, no sabem si es valoren positivament les aportacions són millores que es poden fer al pressupost durant el curs 2015 o si per contra es pensa que no s'ajusten a la realitat, i per tant, no es valoren positivament.RESPOSTA AJUNTAMENT:dilluns, 20 d’abril del 2015

PROPOSTES ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Fruit de la tasca que l'associació ha realitzat aquests últims anys, hem detectat algunes necessitats que pensem poden ser millorades i d'altres iniciades de ben nou. Per aquest motiu hem decidit fer un seguit de propostes a les candidatures que concorren a les properes eleccions municipals, amb l'objectiu que s'incorporin als seus programes electorals. Per altra banda, els hem demanat una resposta per escrit a les nostres propostes per abans de l'inici de la campanya que publicarem en aquest blog, i els hem informat de que farem un seguiment dels diferents programes electorals, per tal de valorar si incorporen alguna de les propostes recollides en el document.


Enllaç al document que els hem entregat:


dilluns, 13 d’abril del 2015

PRESSUPOSTOS 2015

L’ajuntament, en el darrer Ple celebrat el 26 de març, va aprovar provisionalment els pressupostos del 2015. El dia 9 d’abril ha publicat l’anunci de la seva exposició pública per un període de quinze dies hàbils que finalitzarà el 30 d’abril.

A partir d’ara qualsevol persona interessada pot examinar-los i, en cas de disconformitat, presentar al·legacions davant del Ple fins l’esmentat dia 30 d’abril. Si no hi ha al·legacions queden aprovats definitivament sense necessitat de fer cap més tràmit. En cas que es presentin al·legacions, el Ple disposa d’un mes per resoldre-les i, si s’escau, aprovar definitivament els pressupostos.
Ignorem les causes que han motivat aquest retard que ha portat l’ajuntament a treballar els quatre primers mesos del 2015 amb els pressupostos prorrogats de l’any anterior. Després dels pressupostos anteriors prorrogats el 2011 i el 2012, el 2013 i el 2014 van quedar aprovats definitivament el 23 i el 24 de febrer, respectivament.

La pràctica habitual consisteix en aprovar els pressupostos l’any anterior amb l’antelació suficient perquè puguin entrar en vigor el primer dia de l’any. Així com cada any s’aproven a finals d’octubre les ordenances fiscals, que fixen els impostos i les taxes que pagarem l’any següent, els pressupostos haurien de poder-se aprovar en el mateix Ple,  atès que els ingressos pressupostaris vindran condicionats pel que s’hagi aprovat en les ordenances fiscals.

Enguany, per primera vegada a Moià, la web de l’ajuntament ha publicat  els pressupostos, el catàleg de llocs detreball i la plantilla del personal amb un total de 20 documents que inclouen tota la informació que legalment s’ha de donar anualment. És un pas important, però creiem que no ens hem de conformar amb la informació legalment exigible, l’anàlisi i el desxiframent de la qual només està a l’abast dels entesos en finances municipals, no del gran públic que n’ha de ser el seu destinatari. Hauríem de poder tenir, a més, un document explicatiu i clar dels objectius polítics del pressupost i de les variacions més significatives en relació a l’exercici anterior.

Des de Moià Deute, properament, procedirem a recopilar tota la informació pressupostària i a penjar-la a l’aplicació de l’ObservatoriCiutadà Municipal (OCM) que vam posar en funcionament l’any passat i que, de moment, recull els pressupostos del 2014. Us convidem a entrar-hi, consultar la informació i, molt especialment, a utilitzar l’apartat de Consultes per demanar aclariments sobre qualsevol partida pressupostària o qüestió relacionada que us interessi. El pressupostos municipals gestionen els nostres diners i, per tant, ens cal estar-ne informats i fer-ne un seguiment. 


El Síndic pregutarà a l'ajuntament per la instància encara sense resposta


dijous, 9 d’abril del 2015

El Pla d'ajust al Regio7

Un petit reportatge del Regio7 centrat en el Pla d'ajust presentat al Ministeri el passat Març 2015